فرم درخواست خرید

لطفا فرم زير را تکميل فرماييد

 
* :نام متقاضي
* :کدملی
:نام نماينده
(در صورتي که متقاضي شرکت/موسسه باشد)
* :تلفن
:تلفن همراه
:فکس
* :آدرس پست الکترونيکي
:آدرس
:کد پستی
:کد اقتصادی - برای مشتریان حقوقی الزامی است
* :سرويس مورد نظر
خدمات تماس آسان (اختیاری)‏

شماره تلفن های معرفی شده در این بخش امکان برقراری ارتباط با شماره تلفن مقصد را بدون وارد کردن کد رمز ( پین کد ) خواهند داشت.

 شماره 1  شماره 2

 شماره 3  شماره 4

 شماره 5  شماره 6

 شماره 7  شماره 8
خدمات میانبر (اختیاری)‏

در این سرویس با تعریف شماره تلفن های مقصد و نسبت دادن یک عدد صفحه کلید تلفن به آن شماره، نیازی به وارد کردن شماره تلفن های مقصد در هر بار تماس نمی باشد

#1     #2

#3     #4

#5     #6

#7     #8

#9

نحوه پرداخت
پرداخت نقدی   - از طریق بانک سامان