تمدید درخواست خرید هزينه اشتراک (ريال) شرح خدمات کد سرويس
تمدید ٩٤٠,٠٠٠ دسترسي نامحدود به اينترنت با سرعت ٥۶K (یک سال) NEIA1Y
تمدید ٤٨٠,٠٠٠ دسترسي نامحدود به اينترنت با سرعت ٥۶K (شش ماه) NEIA6M
تمدید ٢٥٠,٠٠٠ دسترسي نامحدود به اينترنت با سرعت ٥۶K (سه ماه) NEIA3M
تمدید ٨٩,٠٠٠ دسترسي نامحدود به اينترنت با سرعت ٥۶K (یک ماه) NEIA1M
ندارد ٣٩٠,٠٠٠ دسترسي به اينترنت به میزان ٢٥٠ ساعت با سرعت ٥۶K (یک سال) NE250
به مبالغ فوق 8% بابت عوارض و مالیات اضافه می شود.
جهت مشاهده دستورالعمل وزارت دارایی در خصوص دریافت 4% مالیات بر ارزش افزوده اینجا را کلیک کنید