تعرفه ماهانه میزبانی سرورهای Co-location

Full Rack (42U) فضا
برق 16 آمپر
هزینه راه اندازی تماس بگیرید
قیمت تماس بگیرید

ویژگی های Co-location

مجهز به دوربین مداربسته

مقاوم در برابر زلزله

سیستم مانیتورینگ

دارای تابلو برق با ظرفیت 1 مگاوات

طراحــی 2 مســیر بــرق جداگانــه تــا هــر رک بــه همــراه بــرق اضطــراری ، شــامل ژنراتــور(2 مســیر) و یو-پی-اس (2 مســیر) بــا ترانــس ایزولــه ، کلیــه تجهیــزات بــا ضریــب 2 بــر اســاس استاندارد Tier3 و تمــام تجهیــزات تابلــو بــرق اشــنایدر فرانســه

سیســتم کابــل کشــی

سیســتم کابــل کشــی و کلیــه تجهیــزات پســیو R&M ســوییس بــرای هــر رک بــر اســاس نیــاز تــا 96 کابــل 10G و 8 کابــل فیبــر نــوری

سیستم سرمایش

طراحی و اجرا توسط شرکت توان سرما، مجهز به سیستم پشتیبانی داخلی با ضریب 2 بر اساس استاندارد Tier3